Is uw goede doelen stichting btw-plichtig?

Je bekijkt nu Is uw goede doelen stichting btw-plichtig?
 • Laatste wijziging in bericht:februari 5, 2024

Bent u betrokken bij een goede doelen stichting of algemeen nut beogende instelling (anbi) die geld inzamelt voor een goed doel? Moet de stichting btw-aangifte doen? Geldt een btw-vrijstelling? Of kan de stichting gebruik maken van de speciale goedkeuring voor een evenement of actie voor een goed doel? In dit blog leest u meer over de btw-plicht van een goede doelen stichting.

 Is uw goede doelen stichting een btw-ondernemer?

Of een goede doelen stichting btw-aangifte moet doen, is afhankelijk van het feit of die stichting een btw-ondernemer is en btw-belaste prestaties verricht. Alleen btw-ondernemers hebben btw-verplichtingen. Een stichting is btw-ondernemer als de vergoedingen die de stichting ontvangt rechtstreeks verband houden met de activiteiten van de stichting.

Eind 2021 oordeelde een rechtbank dat een goede doelen stichting die geld inzamelt voor een bepaald onderzoek, kwalificeert als btw-ondernemer en daarom btw is verschuldigd. Hierbij gaat het om een stichting die veilingopbrengsten en sponsoropbrengsten ontvangt. De stichting stelt zich op het standpunt dat zij geen btw-ondernemer is en daarom geen btw-verplichtingen heeft. De door de stichting ontvangen veilingopbrengsten houden rechtstreeks verband met de aan de kopers geleverde goederen. De koper betaalt een bedrag om te kunnen beschikken over het geleverde goed. Daarom oordeelt de rechtbank dat de stichting een btw-ondernemer is en btw is verschuldigd over de ontvangen veilingopbrengsten. Ook de sponsoropbrengsten zijn vergoedingen voor een tegenprestatie en daarom belast met btw. De sponsoren ontvangen namelijk het volgende, in ruil voor de sponsorbedragen:

 • naamsbekendheid door vermelding als sponsor op uitingen van de stichting,
 • 200 exemplaren van het Magazine van de stichting,
 • advertentieruimte en redactionele pagina’s in dat Magazine
 • mogelijkheden voor relatiemanagement
 • de mogelijkheid om artikelen op de website en in de nieuwsbrief van de stichting te plaatsen
 • de mogelijkheid om aanwezigen bij het evenement via e-mail te benaderen.

In deze zaak stond vast dat de stichting geen gebruik kon maken van de speciale goedkeuring voor een evenement of actie voor een goed doel en evenmin van een btw-vrijstelling.

Kan uw goede doelen stichting gebruik maken van de speciale goedkeuring voor een evenement of actie voor een goed doel?

Als een goede doelen stichting btw-ondernemer is, kan de stichting onder strikte voorwaarden gebruik maken van een speciale goedkeuring voor een evenement of actie voor een goed doel. Op basis van deze speciale goedkeuring kan het giftelement dat in de prijs voor de verstrekte goederen of diensten is te herkennen, buiten de btw-heffing blijven.

Voor toepassing van de goedkeuring moet de stichting voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • aan de afnemer is kenbaar gemaakt dat de opbrengst van het evenement of de actie bestemd is voor een specifiek goed doel. Daarvan is in ieder geval sprake als de stichting het giftelement afdraagt aan een ANBI;
 • de afnemer is er nadrukkelijk op gewezen dat hij bij wijze van gift voor de aangeboden prestatie boven de normale prijs een extra bedrag betaalt;
 • de hoogte van de gift is voor de afnemer bepaalbaar;
 • de opbrengst van het bijzondere evenement of de actie komt volledig ten goede aan het goede doel.

Als opbrengst wordt hierbij uitgegaan van de behaalde omzet verminderd met de directe, marktconforme, externe kosten, die de stichting maakt om het evenement te organiseren, zoals de eventuele zaalhuur en catering.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

 • In kaart brengen welke verschillende activiteiten uw goede doelen stichting voor de btw verricht en wat de btw-gevolgen daarvan zijn.
 • Beoordelen of uw goede doelen stichting gebruik kan maken van de speciale goedkeuring voor een evenement of actie voor een goed doel. 
 • Begeleiden bij vooroverleg met de Belastingdienst, indien volstrekte zekerheid is gewenst over de btw-gevolgen van de goede doelen stichting.

Risico

Als de goede doelen stichting ten onrechte de speciale goedkeuring voor een evenement of actie voor een goed doel toepast, bestaat het risico dat de Belastingdienst een btw-naheffingsaanslag oplegt wegens de ten onrechte niet op aangifte voldane btw, verhoogd met een boete die kan variëren van 25% tot 100% van het btw-bedrag dat wordt nageheven.

Slot

Bent u voorzitter of penningmeester van een stichting en wilt u meer weten over de btw-verplichtingen van de stichting? Vraag dan kosteloos het vakinhoudelijke artikel ‘Stichtingen en btw’ aan via onderstaand formulier en ontvang het artikel direct in uw mailbox. In dit artikel leest u meer over de btw-verplichtingen van stichtingen.

Lees ook mijn blogs Welke btw-verplichtingen heeft een stichting? en Voorkom naheffing en boetes bij amateurvereniging, supportersvereniging of steunstichting.

Of schrijf u in voor de cursus Btw-plicht stichting en vereniging. Na afloop van deze cursus weet u of uw goede doelen stichting btw-kansen laat liggen of btw-risico’s loopt.

Wilt u geen btw-kansen of risico’s missen? Schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief via het inschrijfformulier links bovenaan op deze pagina!

Vraag hier het vakinhoudelijke artikel Stichtingen en btw aan en ontvang het artikel direct in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief.